9 februari 2021

SGP looft prijs uit voor buurgemeenten die kritiek hebben op Waterpark Veerse Meer

In de achterliggende periode is er door onze buurgemeenten, maar ook de Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen op overweldigende wijze belangstelling getoond voor de plannen aan het Veerse Meer. 

De zienswijzeprocedure leent zich vooral voor het delen van zorgen en blijkbaar wat minder voor het delen van positieve beschouwingen op de mogelijkheden voor inwoners en ondernemers uit de eigen gemeenten. De SGP fractie heeft uiteraard ook oog voor zorgen over bijvoorbeeld verkeer en landschap en wij vertrouwen op een passende aanpak. Om de positieve beelden bij de andere overheden ook in beeld te krijgen is onze fractie benieuwd hoe de vriendschappelijke contacten tot nu toe verlopen. Daarom hebben we enkele vragen aan het college - met een knipoog - geformuleerd om daarmee de kansen voor Zeeland niet onbenoemd te houden tijdens deze procedure.    

 

1. Worden onze buurgemeenten van tijd tot tijd, onder bijvoorbeeld het genot van een (online) bakje koffie, bijgepraat omtrent onze plannen met betrekking tot het Waterpark Veerse Meer?


2. Ondanks dat het type park dat wordt ontwikkeld bezoekers veelal op de locatie vertier aanbiedt is niet uit te sluiten dat de bezoekers ons mooie Zeeland willen bezoeken. Op welke wijze is er overlegd met onze omliggende buurgemeenten en wordt er in voorzien, dat er ook voldoende toeristische voorzieningen zijn in onze buurgemeenten, zodat de toeristen hun meegebrachte financiële middelen ook daar kunnen besteden?

 

3. Als de bezoekers er op uit trekken, op welke wijze wordt het mogelijk gemaakt dat de toeristen die ons nieuwe Waterpark Veerse Meer bezoeken de omliggende karakteristieke dorpen, uit onze buurgemeenten, veilig kunnen bezoeken?

 

4. Denkt het college dat het enthousiasme van onze buurgemeenten, wat deze uitten

middels de positieve bijdragen en vragen omtrent de ontwikkeling van het Waterpark Veerse Meer, in te kunnen vullen?

 

5. Op welke wijze worden de positieve aanbevelingen van onze buurgemeenten, provinciale overheid, maar ook van de dorps- en wijkraden verwerkt in de tot nu toe gemaakte plannen?

 

6. Op welke wijze wordt gezorgd dat ook onze omliggende gemeenten een bijdrage leveren in de enorme toename van werkgelegenheid door de komst van Waterpark Veerse Meer?

 

7. Hoe worden de lokale ondernemers, ook die uit onze buurgemeenten, betrokken tijdens de bouw van het park, en na openstelling?

 

8. En, aanvullend op vraag 7, hoe wordt er zorg voor gedragen dat zij de toename van klandizie goed kunnen verwerken?

 

We zijn benieuwd naar de reactie van het college. Meer informatie kunt u hier vinden.